Friday, 25 January 2013

Eunhyuk's Weibo Finally Launched!!!

Eunhyuk's Weibo account: 

Jan 23, 2013
First weibo:
ni hao wo shi eunhyuk

Second weibo:
 Wo kan dian ying hou gang hui lai le~ wan an!!!

Jan 25, 2013
Third weibo:
 women qu wuhan!!!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...